Myte 23: Samer vil bare at samer skal kunne fiske

Iblant får vi høre at samene vil ha, og får tildelt av staten, en egen «samekvote» med større fiskekvoter enn andre fiskere. Det er sant at enkelte samiske fiskere vil ha større kvoter, på samme måte som enkelte andre, ikke-samiske fiskere også ønsker dette. Men det er ikke sånn at noen fiskere får tildelt større fiskekvoter fordi de er samer.

I Norge er det ikke mulig å gi folk særrettigheter til naturressurser fordi de tilhører ei bestemt folkegruppe. Derimot gir staten iblant folk som bor i visse områder særrettigheter innafor sitt bostedsområde – som spesielle fiskekvoter, og andre rettigheter til å sanke av naturens goder innafor de bestemte områdene. Når slike områderettigheter blir gitt, er det på grunnlag av bestemmelser om å sikre det materielle grunnlaget for samisk nærings- og kulturutøvelse generelt.Det er altså ikke sånn at dine samiske naboer får rettigheter til fisk, bærsanking, jakt osv. – som ikke du også får. Alle innafor et område behandles likt.

Grupper avfiskere som er bosatt i Finnmark, Nord-Troms og noen kommuner i Nordland får tildelt en ekstrakvote som følge av anerkjennelsen av retten til fiske for småskalafiskere i samiske områder. [1].

En av de første gangene denne ekstrakvota ble tildelt, protesterte fiskere i Steigen i Nordland på at fiskere i nabokommunen Hamarøy kunne få opptil 12 tonn mer i fiskekvote for året 2013 enn dem selv [2]. Dette var fordi Hamarøy kommune er del av virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger. Steigen kommune kunne ha sikra sine fiskere, samiske og ikke-samiske, den samme kvoten ved å søke om å bli med i denne ordningen.

[1] I 2012 ble en særlig rett til fiske innrømmet av staten for fiskere som fisker med fartøy under 11 meter og med konvensjonelle redskaper i hele Finnmark fylke, Nord-Troms, og «de områder med sjøsamisk innslag i resten av Troms og Nordland som Kongen fastsetter» (Deltakerloven §21). I tillegg har Fiskeridirektoratet siden 2009 utdelt en ekstrakvote til denne gruppa av fiskere (den såkalte «Helgakvota»). Tildelinga av denne ekstrakvoten skjedde blant annet som en oppfølging av utredninger og politiske vedtak om retten til å fiske i havet for samer og andre (NOU 2008:5, St. Prop. 70 L 2011 – 2012).

[2] «Frustrert over same-kvote», avisa Nord-Salten 10. 01.2013, «Om rettigheter og plikter i samelandet», Kyst og Fjord 24.01. 2013, «Kystkvote med uheldige utslag» Kyst og Fjord 05.02.2013.

Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.