Myte 3: Bare samer kan drive med reindrift

Noen folk er veldig opptatt av prinsippsaker. Noen av disse igjen har hengt seg opp i at «bare samer kan eie rein» og synes dette er urettferdig. Vi er litt usikre på om de fleste som er så sinte over dette faktisk ville ha via livet sitt til det beinharde reindriftsyrket hvis de fikk det som de ville. Men uansett: Det stemmer ikke at bare samer kan drive med rein.

For det første: «Reindrifts-Norge» er delt i to : Det samiske reinbeiteområdet og alt utafor.[1]  «Utafor», det vil si i hele Sør-Norge, mye av Trøndelag og deler av Nord-Norge – så kan hvem som helst eie rein og drive reindrift. Hvis du bor utafor: Gratulerer, gå ut og kjøp deg en rein.

I resten av Norge må du derimot ha reinmerke for å eie rein. For å kunne få reinmerke må du være av samisk ætt. [2] Men i tillegg må du ha en forelder eller besteforelder som levde av reindrift, og du må være tatt opp i et samisk reindriftslag. Derfor kan de fleste samer ikke få reinmerke. De fleste av oss kommer fra familier som ikke har drevet med reindrift, eller har så fjerne formødre og forfedre i reindrifta at vi har mista retten.

Du kan sammenligne reinmerkeordninga med den norske odelsretten. Odelsjord kan bare arves av folk i ei viss slekt. Reinbeiteland i Det samiske reinbeiteområdet kan bare brukes av folk i ei viss slekt. Den store forskjellen er at mens odelsretten bare handler om retten til å eie land, handler reinmerket også om retten til å eie dyr.

Før i tida var det vanlig at folk som ikke selv drev med rein (sjøsamer og andre) eide noen rein i flokkene til reindriftssamer. Reindriftssamene fikk gjenytelser for å ta vare på de fastboende sine dyr. Denne ordninga ble forbudt ved lov av den norske staten i løpet av 1900-tallet [3]. Hvis du mener at dette er diskriminerende kan du altså rette dine spørsmål til Stortinget heller enn til enhver same du måtte møte.

[1] «Det samiske reinbeiteområdet» er nesten hele Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag, samt østlige Sør-Trøndelag og det nordøstre hjørnet av Hedmark – altså de områdene hvor reindriftssamer fra gammelt av har utøvd reindrift.

Se også Gåatome-laanta jïh juhtemegeajnoeh – Distriktsgrenseendringer i reindrifta på 1990-tallet i Nordland og Nord-Trøndelag, Mikkel Berg-Nordlie og Sigrid Skålnes (2012), http://www.nibr.no/filer/2012-10.pdf

Se også Gåatome-laanta jïhjuhtemegeajnoeh – Distriktsgrenseendringer i reindrifta på 1990-tallet i Nordland og Nord-Trøndelag, Mikkel Berg-Nordlie og Sigrid Skålnes (2012), http://www.nibr.no/filer/2012-10.pdf

[2] Samerett – om samenes rett til en fortid, nåtid og framtid, Susann Funderud Skogvang (2012)

[3] Mot en korporativ reindrift. Samisk reindrift i Norge i det 20. århundre, eksemplifisert gjennom studier av reindriften på Helgeland, Bård A. Berg (2000).

Hvem står bak myteknuseren?

Samisk myteknuser er et samarbeid mellom Antirasistisk senter / Nállevealaheamivuostásaš guovddáš og Jurddabeassi. Prosjektet er finansiert av Sametinget og stiftelsen Fritt ord. Bidragsytere har vært Mikkel Berg-Nordlie, Ingemund Skålnes, Audun Lona, Eirik Myrhaug, Kari Helene Partapuoli, Kajsa Kemi Gjerpe, Camilla Brattland.